Imatge

Nota Legal


Els textes, imatges, sons, animacions, video i la resta de continguts inclosos en aquesta pàgina web són propietat de Bufet Condal, .

Qualsevulla transmissió, distribució, reproducció o emmagatzament, total o parcial, ha de portar el previ i exprés consentiment per escrit de Bufet Condal, llevat quan s'indiqui el contrari.

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços a pàgines externes sobre les quals Bufet Condal no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb les esmentades pàgines web.

Bufet Condal pot modificar sense previ avís les especificacions tècniques, així como qualsevulla altra informació aquí recollida, i no està subjecte a cap garantia de cap tipus.

Bufet Condal no és responsable de qualsevol dany directe o indirecte que pugui ocasionar l'exactitud, veracitat o exhaustivitat de l'esmentada informació, o l'ús que d'ell pugui fer-se.

Dades incloses per al cumpliment de la LSSI (LLei de Serveis de la Societat de la Informació).
Bufet Condal

UTILITZACIÓ D'IMPRESOS PER A LA POSSIBLE RECOLLIDA DE DADES

En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, s'INFORMA la persona interessada que les dades de caràcter personal que facilita, inclosa l'adreça electrònica, i que resulten necessàries per a la formalització i la gestió administrativa pròpia de Bufet Condal, seran incorporades a un fitxer automatitzat la titularitat i responsabilitat del qual és ostentada per Bufet Condal.

En remetre la persona interessada les dades personals i l'adreça electrònica a Bufet Condal n'AUTORITZA expressament la utilització a efectes de comunicacions periòdiques, incloent expressament les que es realitzin per correu electrònic que el Bufet Condal dugui a terme amb els possibles interessats, informant-los de les activitats o notícies, programes, gestions, etc., així com de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l'activitat que s'hi desenvolupa.

La persona interessada podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades a l'adreça electrònica sol·licitant (i) que li siguin remeses per la mateixa via les dades personals de què disposen els fitxers del Bufet Condal a efectes de consulta o de rectificació, o bé (ii) que li siguin cancel·lada o revocada l'autorització per a la recepció de comunicacions, havent de notificar al Bufet Condal la rectificació o cancel·lació efectiva de les dades de caràcter personal del fitxer.
tancar