Bufet d'advocats Página inicial de www.bufetcondal.com

Fiscal

 • Altes censals
 • Liquidació de l'impost de successions i donacions
 • Liquidació de l'import de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Assistència a inspeccions tributaries
 • Recursos administratius o contenciosos-administratius
 • Orientació fiscal en materia successoria

Persones físiques

 • Liquidació trimestral de pagaments fraccionats (I.R.P.F. estimació directa i mòduls)
 • Liquidació trimestral I.V.A. i resum anual
 • Declaracions de Renda i Patrimoni
 • Declaracions d'operacions amb tercers
 • Declaracions d'operacions intracomunitàries

Persones jurídiques

 • Liquidació de pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre Societats
 • Liquidació trimestral de l'I.V.A. i resum anual
 • Liquidació de l'impost sobre societats
 • Declaració d'operacions amb tercers
 • Declaració d'operacions intracomunitàries
 • Legalització de llibres al Registre Mercantil
 • Dipòsit de Comptes al Registre Mercantil